اختصاصی/

نجفی شهردارتهران نخواهدشد،حقانی،حناچی یاستاری فر؟

اقتصاد ایران: عبدالله موحد:پس از 80دقیقه پرابهام درجلسه روزپنجشنبه شورای شهرتهران ؛درظاهراجماع برنجفی انجام شد ؟بعنوان شانزدهمین شهردارتهران انجام شد؛اما مسائل پشت پرده دیگری وجوددارد که گویای این است نجفی شهردارتهران نخواهدشد!؟

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، روزپنجشنبه روز پراسترس وپراضطرابی برای اعضای جدید شورای شهرتهران بود.آنها دربرابر چهارنامزد مدعی شهرداری داشتند.نجفی ؛مهرعلیزاده ؛کولای ومرعشی.

درهمان ابتدای جلسه مرعشی انصراف خودش را اعلام کرد.پس ازآن الهه کولایی تنهازن مدعی شهردارشدن دریک کلام دوپهلو گفت : "راهی جزانصراف برایم نمانده است "؛این حرف کولایی نشان دادبرخلاف اینکه اصلاح طلبان همواره مدعی حقوق زنان وبرابری آن ها بامردان برای بدست آوردن پست های مدیریتی هستند شرایط را به گونه ایی مدیریت وطراحی کردند تا این فعال اصلاح طلب راهی جز انصراف نداشته باشد.

لحظات حساس ونفسگیر ازاین به بعد شروع می شود.منابع موثق درشورای شهرکه نخواستند نامش فاش شود ازمخالفت دیگر ارکان نظام با شهردارشدن نجفی سخن به میان آوردندوازاینحابه بعد بود اصلاح طلبان برسردوراهی انتخاب ماندند.

نجفی 12 رای مهرعلیزاده 9رای

 بنایه گزار شهای واصله ازدرون شورا؛براساس رای گیری استمزاجی روزپنجشنبه مشخص شد که نجفی 12 رای ومهرعلیزاده 9 رای دارند.قطعا بدست آمدن چنین ترکیبی از باانصراف مهرعلیزاده ظاهرا اعضا نفس راحتی کشیدندوتصمیم براین شد که اعلام کنند نجفی با اجماع کامل اعضا بعنوان شانزدهمین شهردارتهران انتخاب شد والبته بدون برگزاری رای گیری!


دم خروس!!
خلاصه بعداز80دقیقه نفسگیر درحالیکه خبرنگاران نیز منتظر اعلام نتیجه انتخابات شورای شهربودند ؛مرتضی الویری بعنوان رئیس شورا به میان خبرنگاران آمد وگفت "رأی‌گیری امروز به این معنی نیست که نجفی شهردار شده است. تلقی من این است که در روز نخست پنجمین دوره شورای شهر تهران، ری و تجریش، آقای نجفی همین تعداد رأی را کسب کنند، اما تا آن زمان ایشان کاندیدای نهایی تصدی این پست هستند.وی افزود: ممکن است در این مدت نظرات و یا چهره‌های دیگری وجود داشته باشد.ازطرف دیگرمحمدعلیخانی نیزبه خبرنگاران گفت: صراحتا ميگويم،هنوزهم شهردار شدن نجفی قطعی نيست!


چراشهرداری نجفی قطعی نیست؟
حال شهروندان تهرانی ونمایندگان رسانه ها ازخود می پرسند که اگر نجفی درپی اجماع اکثریت اعضای شورای شهر انتخاب شده است ؛پس اظهارات فردی همچون الویری باآن سوابق سیاسی وعلیخانی که تاکید می کنند هنوز شهرداری وی قطعی نیست وممکن است افراد دیگری تا روزیکم شهریور بازمطرح شوند مبین چیست وچراچنین اظهاراتی پس ازانتخاب شهرداربیان شده است ؟دراینجاست که باید بگوییم:

1-اظهارات افراد ی که شهردارشدن نجفی را قطعی نمی دانند تایید کننده این مهم است که هنوز مخالفت های جدی باشهردارشدن نجفی پابرجاست ورفع نشده است.

2-اعلام اسم نجفی برای شهرداری با دوهدف انجام شده است که اصلاح طلبان بخواهندمخالفین نجفی را دربرابر عمل انجام شده ای قراردهند وازطرف دیگر به مردم بگویند شهردارما نجفی بود واگرنجفی تغییر کرد ناکارامدی های بعدی خودرا متوجه عدم حضورنجفی درشهرداری کنند.

3-درصورتیکه نجفی شهردارنشودگزینه های بعدی که مطرح خواهندشد محمدحقانی ؛پیروزحناچی ومحمدستاری فر؛ازدیگر گزینه های جدی شهردارشدن هستند!

4-ازطرف دیگر آگاهان سیاسی می گویند این بی توجهی شورا ونجفی به توصیه های مخالفین ؛درواقع یک سناریو "محللی" است که کارگزاران سازندگی درخفا به مرحله اجرا درآوردند؛تا طی روزهای آینده نجفی کناربرود وپس ازآن کارگزاران بتوانند محسن هاشمی را بعنوان شهردارانتخاب نمایند ودراین نقش نجفی بعنوان یک "محلل " بوده است!


دیگراصلاح طلبان چه گفتند؟

ازطرف دیگر رسانه های اصلاح طلب ونزدیکان به خانواده هاشمی روز 18مرداد مطالبی نوشتند که مبین تحلیل بالا ست.سایت انتخاب که ازنزدیکان به خانواده هاشمی وکارگزاران 

است روز چهارشنبه درگزارش تحت عنوان " شهرداری تهران بر سر چهارراه «چه کنم»؟ می نویسد:

به گزارش «انتخاب»؛ نخست انتخاب محمد علی نجفی بعنوان گزینه مشترک دو حزب اتحاد ملت وکارگزاران برای شهرداری تهران است، نجفی که تاکنون محتمل ترین گزینه شهرداری در رسانه ها بوده است با دو چالش مواجه است، چالش تعامل با حاکمیت ونهادهای انتصابی که ظاهرا چندان نسبت به وی نظر مساعدی ندارند وممکن است مشکلاتی برای نجفی در این رابطه ایجاد شود و مخالفت طیف مستقل واقلیت شورا با وی.

گزینه دوم انتخاب حسین مرعشی است که با توجه به اظهارات نجفی مبنی بر عدم انتساب حزبی، بعنوان گزینه حزب کارگزاران می تواند مطرح شود، وی قبلا اعلام کرده بود از رقابت با نجفی خودداری خواهد کرد اما اکنون برنامه خلاصه ای را به شورای پنجم ارائه کرده و ممکن است فردا بعنوان گزینه کارگزاران مطرح شود، مرعشی اگرچه مشکل تعامل با حاکمیت و نهادهای انتصابی را شاید بیش از نجفی دارا باشد اما 

طیف مستقل شورا نسبت به وی نظر منفی ندارد و در عوض همراهی حزب اتحاد بانجفی کمتر از مرعشی است.

گزینه سوم انتخاب مهرعلیزاده بعنوان شهردار است، مهرعلیزاده مدعی است که بهترین تعامل را با حاکمیت دارد اما روابط وی با دولت ضعیف تر از نجفی ومرعشی است، وی در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده بود، اما برای انتخاب بعنوان شهردار ، بیشترین تحرک و فعالیت و هزینه را در ماههای اخیر نسبت به سایر گزینه ها داشته است. از مهرعلیزاده اقلیت مستقل شورا حمایت می کند.

اما حالت چهارم عدم انتخاب شهردار از میان گزینه های خارج از این افراد است که توسط مجید فراهانی عضو شورای پنجم مطرح شده است، در این شرایط اگر شورا به این نتیجه برسد که نجفی و مرعشی که امکان رای آوری دارند، قابل تایید توسط نظام نیستند و مهرعلیزاده وکولایی نیز قادر به کسب حداقل 11 رای نباشند، امکان دارد شورا در فرایند فعلی خود تجدید نظر کرده وگزینه جدیدی را به این افراد اضافه کند.

اما در شرایط فعلی ، امکان اینکه نجفی با بی توجهی به توصیه های نهادهای حاکمیتی ، در صحنه حضور یابد، محتمل ترین گزینه و یا اینکه با حضور مرعشی در رقابت با وی، و داشتن سبد رای مشابه مرعشی کاندیدا شود، دومین احتمال محسوب می شود.


واکنش منفی بدنه شهرداری تهران

یکی ازمشکلات پیش روی نجفی درشهرداری اظهارات تند وی علیه مدیران شهردان وبعضا پرسنل شهرداری بود.

نجفی دربیان برنامه هایش ازعدم ضرورت وجودروزنامه همشهری ؛زیاد بودن پرسنل شهرداری ؛تاکید برفساد نهادینه شده وعمق یافته درشهرداری ووجودلغزشگاههایی برای مدیران شهرداری سخن گفته بود که این اظهارات وی موج شدیدی ازواکنش های تندی علیه نجفی دربدنه شهرداری ایجادکرده است که بعید است درصورت انخاب نجفی این بدنه باوی همکاری لازم داشته باشند.

بهرحال تاروزیکم شهریورکه شوراها رسما آغاز به کارخواهندکرد ؛زمان زیادی نمانده است واعضای شورای شهرتهران هنوز درگیر استرس ودلواپسی های خود برای انتخابشان هستند.قطعا باتوجه به آنچه که شرحش دربالا آمدقطعا اگرنجفی هم شهرداربماندروزهای خوبی درخیابان بهشت ندارد واین اعضای شورای شهرهستندکه باید پاسخگوی انتخابشان وناگارآمدیش دربرابر شهروندان تهرانی باشند.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 43650 0 (0%)
یورو 51199 0 (0%)
پوند 57333 0 (0%)
درهم امارات 11886 0 (0%)
لیر ترکیه 9104 0 (0%)
یوان چین 6452 0 (0%)
صد ین ژاپن 39176 0 (0%)
دلار کانادا 33199 0 (0%)
دلار استرالیا 32395 0 (0%)
فرانک سوئیس 43988 0 (0%)
افغانی 598 0 (0%)
کرون سوئد 4928 0 (0%)
کرون دانمارک 6868 0 (0%)
کرون نروژ 5339 0 (0%)
دینار کویت 144109 0 (0%)
ریال عربستان 11640 0 (0%)
ریال قطر 11992 0 (0%)
ریال عمان 113524 0 (0%)
دینار عراق 3665 0 (0%)
دینار بحرین 116090 0 (0%)
لیر سوریه 85 0 (0%)
روپیه هند 636 0 (0%)
روپیه پاکستان 33960 0 (0%)
دلار سنگاپور 32046 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 5562 0 (0%)
رینگیت مالزی 10748 0 (0%)
بات تایلند 130939 0 (0%)
روبل روسیه 688 0 (0%)
منات آذربایجان 25677 0 (0%)
درام ارمنستان 9082 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 4200 0 (0%)
یورو 6008 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 1490 0 (0%)
دلار کانادا 4450 0 (0%)
دلار استرالیا 4450 0 (0%)
فرانک سوییس 5850 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 510000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 1400 0 (0%)
رینگیت مالزی 1340 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 1420 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)